เว็บไซต์บันทึกและสนับสนุนการเรียนรู้วิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว โดย นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปงาน Character DesignConcept "พลายชมพู"
      พลายชมพู คือ Mascot ที่มีแนวคิดในการออกแบบมาจาก ช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ของไทยมาช้านาน ช้างยังเป็นสัตว์ที่มีความฉลาด สามารถนำมาฝึกได้ และยังสามารถสื่อถึงความเป็นไทยได้
      จึงเป็นที่มาในการออกแบบ Mascot ช้างน้อย พลายชมพู เป็นลูกช้างที่มีความฉลาด ชอบการเรียนรู้ รักการอ่าน ชอบค้นคว้าหาความรู้และทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อุปนิสัยน่ารัก สดใส ร่าเริง ชอบพูดคุย เป็นมิตรกับทุกคน


      เนื้อเรื่องเป็นการแนะนำตัว Mascot พลายชมพู  เป็นการนำเสนอเรื่องราวการทดลองของช้าง พลายชมพู ทดลองการใช้สารเร่งโต เพื่อแสดงให้เห็นว่าการทดลองเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่สม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาตัวเอง
Background design ของงานแอนิเมชั่นแนะนำตัว Mascot พลายชมพู

ตัวอย่างงานที่เสร็จสมบูรณ์
คลิป Video นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Arti3322 Animation Design เป็นงาน Final Project ทำ Animation Character Design 
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

มาตรฐานผลการเรียนรู้

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2554

โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

1.ทักษะคุณธรรมและจริยธรรม ที่ต้องการพัฒนา
1.1 ตระหนักรู้ในคุณค่าและรักษา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปกรรม
1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
1.3.เป็นผู้รู้และปฏิบัติตามกฏ กติกา มารยาททางสังคม ด้วยความซี่อสัตย์ สุจริต และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
1.4. เคารพสิทธิ ศักยภาพ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
1. 5. การเคารพและใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆตามกฏหมายของสังคมอย่างถูกต้อง เป็นธรรม มีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะของผู้คิดริเริ่ม ผู้สร้างสรรค์ ผู้นำเสนอเผยแผ่และพัฒนาผลงานศิลปกรรมสู่สังคม
1. 6. เคารพ นับถือ เห็นคุณค่า พิทักษ์รักษา สืบสานประสานผลประโยชน์ ต่อวงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมทั้งระดับประเทศและสากลประเทศ
2.ทักษะความรู้ ที่ต้องการเน้น ที่ต้องการพัฒนา
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาทางศิลปกรรมตามสาขา หรือแขนงที่ศึกษาทั้งในแนวกว้างและลึก
2.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ บูรณาการเนื้อหาและเทคนิควิธีจัดการงาน ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์
2.3 มีความตระหนักรู้ ความพยายามในการพัฒนาผลงาน ด้วยการใฝ่พัฒนาตน ฝึกฝนทักษะความชำนาญทางศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง
2. 4. สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิสัยทัศน์ในการทำงานสร้างสรรค์ ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และผลกระทบของวิทยาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมร่วมกับความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่10 โปรแกรม ANIME STUDIO PRO 8

ANIME STUDIO PRO 8
ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเฟรมน่าเบื่อ และคุณจำเป็นต้องเพิ่มเติมอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วกว่าวิธีในการสร้างภาพเคลื่อนไหวมากกว่าคุณควรลองอะนิเมะ Studio Pro. ซอฟต์แวร์นี้จะสมบูรณ์แบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญ และด้วย คุณได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม. ในการขายทิ้งของคุณ คุณจะมีไลบรารีภาพยอดเยี่ยมและคุณลักษณะที่ทรงพลังมากมาย, คุณจะสามารถใช้ และสร้างฟอร์ม 3D ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการออกแบบรูปร่างแบบ 3D, เคลื่อนที่การติดตาม, สาขาฟิสิกส์, อินเทอร์เฟซที่ยอดเยี่ยม, สืบค้นกลับรูปโดยอัตโนมัติ, lip ตรงกันและอื่น ๆ อีกมากมาย. อะนิเมะ Studio Pro มีทั้งสำหรับ professional และใช้ newbies.
คุณลักษณะของอะนิเมะ Studio Pro:
สืบค้นกลับภาพอัตโนมัติ
สืบค้นกลับภาพอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถนำเข้ารูปวาดที่สแกน หรือที่มีอยู่รูปภาพ และรูปถ่าย แล้วแปลงให้เป็นรูปวาดแบบเวกเตอร์ด้วยการคลิกที่ปุ่ม. สืบค้นกลับเป็นสีดำและขาว, สี, หรือขอบเท่านั้น และปรับตัวเลขของการตั้งค่าไปยังลักษณะรูปภาพแบบเวกเตอร์ของคุณ. อะนิเมะ Studio Pro 8 เพิ่มการผลิต และเปิดโอกาสให้ศิลปินในการทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น โดยการแปลงงานศิลปะที่มีอยู่เป็นรูปวาดแบบเวกเตอร์ที่แก้ไขได้อย่างสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ.

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่9 โปรแกรม stykz

ลักษณะของโปรแกรม
โปรแกรม stykz เป็นพื้นฐานสร้างภาพเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นในการสร้างภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้รู้แนวทางในการใช้งาน เป็นโปรแกรมที่มีรูปแบบการใช้ง่าย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถบันทึกงานให้เป็นนามสกุล *.mov *.gif *.jpg *.png

การติดตั้งโปรแกรม
1. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน เพื่อติดตั้งโปรแกรม


2. หน้าต่างยินดีต้อนรับ สำหรับการติดตั้งโปรแกรมคลิกปุ่ม Next
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค ในเว็บ โดคีออส อีเลิร์นนิ่ง

สอบกลางภาค ในเว็บ โดคีออส อีเลิร์นนิ่ง โดคีออสคือชุดโปรแกรมประเภทเสรี ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่มีคุณลักษณะต่างๆพร้อมสำหรับความต้องการ ในการใช้งานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการบูรณาการจัดการเรียนรู้ผ่านทาง ระบบเครือข่ายท้องถิ่นหรืออินเตอร์เน็ตศึกษาระบบก่อนใช้งานได้ที่http://www.youtube.com/prachid00
http://www.youtube.com/prachid2009
ภาพแสดเว็บ http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos/

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่7

         แก้ไขงานจากสัปดาห์ที่แล้ว คือ เนื้อเรื่อง เนื่องจากกลุ่มเราต้องการทำงาน Animation ในแนวคิด รักษ์โลก จึงเขียนเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่ เนื้อหาจะสะท้อนให้เห็นถึงการที่เราทำร้ายโลก และผลที่สะท้อนกลับจะเป็นยังแบบไหน ในงานชิ้นนี้สะท้อนให้เห็น ถึงสภาวะเรือนกระจก
 

STORY BOARD BIG EYE IN SKY


STORY BOARD BIG EYE IN SKY


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...